NB! Programmet oppdateres fortløpende.

Program mandag 27. mars

09.30-11.00

Felles åpningssesjon

Ansvarlig arrangør: Programkomiteen

Lokale: Scandinavian ballroom

Felles åpningssesjon med tema endring, behov og smarte løsninger.

Arbeidet med ny Nasjonal Transportplan er i gang. Hvilke rammer skal samferdselssektoren jobbe innenfor, og hvilke føringer ligger til grunn for utredningene?

Det er krig i Europa, vi opplever høye kraftpriser og norske myndigheter har forpliktet seg til ambisiøse klimakrav. Hvordan kan sektoren tilpasse seg til en usikker verden, og hva kreves for å oppnå gode endringsprosesser? Hvordan vi kan ta gode beslutninger i en tid preget av uforutsigbarhet?

Deltakere

Jon-Ivar Nygård, samferdselsminister

Inger G. Stensaker, professor strategisk endringsledelse NHH

Ingvild Kilen Rørholt, fagansvarlig transport Zero

Rune Bjerke

Jenny Følling, KS  

Heikki Holmås, administrerende direktør Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg

Trond Helleland, Stortingsrepresentant (H)

Møteleder og konfransier Ruth Astrid Sæter, konfransier

Kaffe/pausemat/mingling

A: TEKNOLOGI OG KLIMA

Mandag kl. 11.30-12.30

Bærekraftseffekten av digitalisering – hva må transportsektoren gjøre?

Ansvarlig arrangør: Mesta

Lokale: Helsingfors

Hva gir systemer som «Vintervei ahead» og «Road Status Information» oss av informasjon og hva kan bærekrafteffekten være?

Deltakere

Ketil Dahl, markeds- og utviklingssjef Mesta

Emil Danielsson, leder av forretningsområdet Vintervedlikehold Business Klimator 

Edvard Sandvik, fagdirektør kontrakt og marked i Statens vegvesen

Møteleder: Hulda Tronstad, kommunikasjonsjef Mesta 

Lunsj

Mandag kl. 13.30-14.30

Null- og lavutslipps luftfart: Infrastruktur for nye energibærere

Ansvarlig arrangør: Avinor, Norsk Hydrogenforum

Lokale: Helsingfors

Luftfarten bidrar til god tilgjengelighet til alle deler av landet og til resten av verden. På grunn av topografi og lange geografiske avstander finnes det i mange tilfeller ikke alternativer til luftfart i Norge, og vi er mer avhengig av flytransport enn de fleste andre land. Null- og lavutslippsfly blir derfor viktig for å redusere klimagassutslippene i Norge. Å få på plass tilstrekkelig tilgang til nye energibærere er helt nødvendig for å lykkes med dette.

Sesjonen tar utgangspunkt i Avinors anbefalinger til tilpasning av lufthavnene for null- og lavutslippsfly, blant annet slik det fremgår av utredningsoppdraget for Nasjonal transportplan 2025-2036. Norsk Hydrogenforum og Avinor vil ta for seg infrastrukturbehov ved innfasing av null- og lavutslippsfly, særlig med tanke på å sikre tilgangen til hydrogen. 

Deltakere

Olav Mosvold-Larsen, bærekraftsansvarlig Avinor

Ann-Sofie Hörlin, bærekraftsansvarlig SAS

Axel Christian Klafstad, leder for forretningsutvikling GreenH

Moderator: Jan Carsen Gjerløw, seniorrådgiver, Norsk Hydrogenforum

Kaffe/pausemat/mingling

Mandag kl. 15.00-16.15

Grønt skifte i veitransporten: Myndighetenes arbeid med elektrifiseringsutfordringene

Ansvarlig arrangør: Hovedorganisasjonen Virke og Norges Lastebileierforbund

Lokale: Helsingfors

Om veivalgene og arbeidet med elektrisk vegtransport i Sverige og Norge

Deltakere

Christine Maass, Miljødirektoratet

Anders Lewald, Energimyndigheten

Magnus Lindgren, Trafikverket

Sigve Aasebø, Statens vegvesen

Hanna Ekløf, Oppdragsansvarlig i Trafikverket

Møteleder: Morten Sandberg, Virke

B: NYE KOLLEKTIVE MOBILITETSTJENESTER

Mandag kl. 11.30-12.30

Fleksibel transport - på vei mot fremtidens mobilitet

Ansvarlig arrangør: Kollektivtrafikkforeningen

Lokale: København

Kollektivtrafikken jobber mot en spennende mobilitetsfremtid. I dag er det viktig å utvikle kollektivtilbudet, ta i bruk ny teknologi og være tett på kunden for å gi det tilbudet kunden etterspør. På lang sikt har vi tro på at vi beholder de tunge rutene vi kjenner i dag som har mange reisende, som buss, tog, båt, t-bane og trikk. Og vi har stor tro på at autonome kjøretøy får en viktig rolle i kollektivtrafikken, i form av et fleksibelt og finmasket nett med autonome kjøretøy i et bestillingstransportsystem. I mellomtiden er fleksibel transport i form av bestillingstransport svaret.

Kollektivaktørene jobber mye med bestillingstransport i dag, og bransjen utforsker og utvikler fleksible løsninger med ny teknologi. Bestillingstransport har vært et tilbud i kollektivtrafikken siden «tidenes morgen». I dag vil vi se nærmere på hva den digitale og teknologiske utviklingen har å si for å skape en fleksibel og dynamisk tjeneste som gagner ulike målgrupper og gir stor samfunnsnytte.

Vi vil vise fram noen av de spennende tilbudene som finnes og prosjektene som pågår rundt om i landet. Vi vil høre om målgrupper som har stor nytte av fleksibel transport, om samfunnsgevinster og kanskje om det er geografiske forskjeller på hvor behovet finnes.

Men hvordan skal et slikt tilbud finansieres? Det finnes mange typer bestillingstransport i dag, styrt fra ulike sektorer i samfunnet. Her vil det være mulighet til å få mer kollektivtransport ut av hver krone om vi samordner den offentlig betalte transporten mer.

Deltakere

Bernt Reitan Jenssen, Ruter AS

Thomas Ruud Jensen, Agder Kollektivtrafikk AS

Vibeke Harlem, Ruter AS

Terje Sundfjord, Brakar

Møteleder: Olov Grøtting, Kollektivtrafikkforeningen

Lunsj

Mandag kl. 13.30-14.30

Billig månedskort, billig enkeltbillett eller ny fleksibel billett?

Ansvarlig arrangør: VY

Lokale: København

Billig månedskort, billig enkeltbillett eller ny fleksibel billett?

Gir nye billettyper og lavere pris på kollektivtransport flere passasjerer?

Endrede reisevaner, som økt bruk av hjemmekontor og utbredt veksling mellom for eksempel sykkel og kollektiv på arbeidsreiser, har gitt behov for nye billettyper. Månedskortet gir null marginalkostnad per reise. Det kan hindre bilbruk på lange arbeidsreiser, mens det i urban transport kan bli en barriere mot fleksibel bruk av kollektiv.

Deltakere

Synne Homble, konserndirektør for kundeopplevelse og innovasjon Vy

Robert Fjelltun, områdeleder Ruter

Fredrik Gregersen, forsker TØI

Knut Johannes Liland Hartveit, TØI

Rauand Ismael, ordførerkandidat MDG Oslo og vararepresentant Stortinget

Solveig Schytz (V), Samferdselskomiteen i Viken fylkeskommune

Frank Jansen, fagleder markedsanalyse og kundeinnsikt i Ruter

Møteleder: Marius Holm, konserndirektør for kommunikasjon og samfunnskontakt Vy

Kaffe/pausemat/mingling

Mandag kl. 15.00-16.15

Transportmodeller for en usikker og bærekraftig framtid

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen

Lokale: København

Viktige endringer i samfunnet skjer raskere og med mer omfattende konsekvenser for transport enn tidligere. Transportmodeller i dag fanger opp viktige drivkrefter som påvirker reiser på lang sikt, men det er nødvendig å endre modellsystemet for å kunne vise effektene av nye løsninger som hjemmekontor, bildeling og endring i komfort.  Hvordan kan transportanalyser i større grad ta høyde for både bærekraft og ulike typer usikkerhet i framtiden?  

Deltakere

Øystein Berge, Asplan Viak

Oskar Kleven, Statens vegvesen

Eivind Jamholt Bæra, Norconsult

Henrik Ness Mikkelsen, Statens vegvesen

Bruce Atle Karlsen, Abax

Linda Alfheim, Norconsult

Møteleder: Zsuzsanna Olofsson, Statens vegvesen

C: ORGANISERING OG PRIORITERING

Mandag kl. 11.30-12.30

Når klima og miljø er viktigst - hva bør prioriteres i NTP da?

Ansvarlig arrangør: Bane NOR

Lokale: Stockholm

I 2020 meldte Norge inn et nytt klimamål til FN. Norge skal redusere klimagassutslippene fra minst 40 prosent til opp mot 55 prosent frem mot 2030, sammenlignet med 1990.

Nasjonal transportplan (NTP 2025-2036) skal bidra til å oppnå Norges klima- og miljømål, og dette målet er sidestilt med de andre delmålene for neste NTP. Alt tyder imidlertid på at vi ikke når dette målet. Framskrivinger av transportetterspørsel viser at vi er langt unna. Når dagens transportpolitikk ikke har bidratt til at vi når klimamålene bør vi vurdere andre tiltak og virkemidler enn vi hittil har prioritert.

Vi spør – hva hvis vi setter klima og miljø som premiss for prioriteringene – hva må prioriteres da?

Deltakere

Gea Lutnæs Trøen, samfunnsøkonom Bane NOR

Bjørne Grimsrud, adm.dir Transportøkonomisk institutt

Holger Schlaupitz, fagsjef Naturvernforbundet

Grethe Vikane, avdelingsdirektør Statens vegvesen

Alberte Marie Ruud, daglig leder Buskerudbyen

Møteleder: Irene Johansen, leder myndighetskontakt Bane NOR

Lunsj

Mandag kl. 13.30-14.30

Veibruksavgift og bompenger – hva skjer?

Ansvarlig arrangør: Transportøkonomisk institutt

Lokale: Stockholm

Det er behov for å endre dagens system for veibruksavgift med et mer bærekraftig og treffsikkert system for prising for bruk av vei, ifølge en ny konseptvalgutredning fra Skattedirektoratet og Statens vegvesen. Hvor langt har vi kommet?

Hva mener politikerne om fremtidens veiprisingsystem? Partileder i Miljøpartet de grønne Arild Hermstad og transportpolitiske talsperson i Arbeiderpartiet Nils Kristen Sandtrøen tar debatten.

Deltakere

Morten Tveit, Prosjektleder Konseptvalgutredning Felles prosjekt Skatteetaten og Statens Vegvesen

Nils Kristen Sandtrøen, Stortingsrepresentant AP

Arild Hermstad, partleder MDG

Mikael Hejel, Sales Manager Nordics Kapsch

Ole Martin Lykkja, Q-Free Norge AS

Møteleder: Askill Harkjerr Halse, forskningsleder TØI

Kaffe/pausemat/mingling

Mandag kl. 15.00-16.15

Naturen har fått sin Parisavtale – hvilke konsekvenser får det for veiutbygging?

Ansvarlig arrangør: Transportøkonomisk institutt

Lokale: Stockholm

Norge har nylig signert Montreal-avtalen, hvor målet er å redde og bevare natur. Målene om at 30 prosent av all natur på land skal vernes og 30 prosent av all natur som er delvis ødelagt skal være restaurert innen 2030 er sentrale for utvikling av infrastruktur i Norge.

Hvilke konsekvenser får dette for veiutbyggingen?

Deltakere

Aud Tennøy, forskningsleder TØI

Gyda Grendstad, Fagdirektør Økonomi- og virksomhetsstyring SVV

John Martin Jacobsen, avdeling for infrastruktur og veg Vestland fylkeskommune

Møteleder: Harald Aas, TØI

D: MOBILITET OG REISEVANER

Mandag kl. 11.30-12.30

Ny luftmobilitet med elfly og passasjerer - og fraktdroner

Ansvarlig arrangør: Avinor

Lokale: Oslo

En rekke nye luftfartøy er under utvikling og forventes introdusert i markedet frem mot 2030. Det utvikles elektriske fly samt passasjer- og fraktdroner, som kan ta av og lande vertikalt. Med batterielektriske eller hybridelektriske drivlinjer, lavere støybilde og lavere driftskostnader enn fossile alternativer skaper de nye luftfartøyene mulighet for utvikling av ny bærekraftig luftmobilitet.

Utvikling av nye luftfartøy åpner for ny luftmobilitet av personer og gods i områder som er ubetjent eller underbetjent av luftfart i dag. Avinor inviterer til en sesjon hvor den teknologiske utviklingen og markedspotensialet blir belyst, og hvor panelet diskuterer hvordan en kan synliggjøre potensialet og hvordan Norge legge til rette for denne nye og potensielt disruptive formen for mobilitet.

Deltakere

Terje Orskaug, Leder infrastruktur og bakketjenester Droneprogrammet Avinor

Bjørn Klimek, Head of Market Research and Customer Experience Widerøe Zero

Paal Arthur Schjelderup Thorseth, Seniorrådgiver i Fremtidsteknologi Posten/Bring

Jenny Simonsen, COO ITS Norway

Tor Atle Odberg, Seniorrådgiver mobilitet og byutvikling Norconsult

Moderator: Axel Knutsen, leder Avinors droneprogram

Lunsj

Mandag kl. 13.30-14.30

Sosial bærekraft

Ansvarlig arrangør: Viken

Lokale: Oslo

Sosial bærekraft er ikke entydig definert men handler i hovedsak om utjevning av ulikheter og velferdsforskjeller.  Begrepet mobilitet er heller ikke så enkelt.

Vi starter derfor sesjonen med en redegjørelse av hva som ligger i begrepet sosial bærekraftig mobilitet.

Vi fortsetter med å presentere et doktorgradsarbeid som er gjennomført i Sverige om sosial bærekraftig transportplanlegging.

Varetransporten må også være sosialt bærekraftig, og hva som ligger i dette får vi vite mer om. I Sverige har de et nasjonalt nettverk av forskere, konsulenter og planleggere for å øke forståelse og utveksling av kunnskap om sosial bærekraftig mobilitet. Vi vil lodde stemningen for å starte et slikt nettverk også i Norge.

Deltakere

Susanne Nordbakke, Transportøkononisk institutt

Toril Presttun, Statens vegvesen

Karin Winter, Lunds universitet

Guro Berge, Transportøkonomisk institutt

Kaffe/pausemat/mingling

Mandag kl. 15.00-16.15

Universell utforming - et gode for alle?

Ansvarlig arrangør: Transportøkonomisk institutt

Lokale: Oslo

I et inkluderende samfunn skal alle mennesker ha like muligheter for mobilitet. Hvordan jobbes det med universell utforming i transportsektoren, hvor trykker skoen og kan universelle løsninger være et gode for alle?

Deltakere

Anja Nielsen, forsker Transportøkonomisk institutt

Wenche Pedersen, Fagsjef mindre ulikhet Ruter

Nils Fearnley, forskningsleder Transportøkonomisk institutt

Yasin Abdi Ismail, Prosjektleder Sporveien

Ola Harald Svenning, Daglig leder Ekskurs As

Cato Lie, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon

Møteleder: Hanne Sparre-Enger, kommunikasjonsleder TØI

E: LOGISTIKK OG NETTHANDEL

Mandag kl. 11.30-12.30

Utvikling av grønne transport- og logistikkløsninger i by

Ansvarlig arrangør: Viken

Lokale: Norgessuitene 1-3

Varelevering og nyttetransport utgjør en stor del av biltrafikken. På denne sesjonen får vi vite hvor mye transport varehandel og servicetjenester faktisk skaper og hvordan varelevering og logistikkaktiviteter kan løses på en mer effektiv og bærekraftig måte.

Vi får presentert resultater fra tre ulike prosjekter der dette har vært sentralt. Vi får erfaringer fra en feltstudie i Trondheim, et pilotprosjekt i Oslo og en analyse av distribusjon av kortreist mat i Viken.

Deltakere

Ingeborg Himle Matland, Smartere transport i Oslo-regionen

Hampus Karlsson, SINTEF

Ross Phillips, seniorforsker TØI

Gaute Taarneby, Civitas

Tale Ørving, forsker TØI

Marte Mæhlum, Bymiljøetaten Oslo kommune

Caroline Eiken, Statens vegvesen

Lunsj

Mandag kl. 13.30-14.30

Hvordan redusere klimautslipp i varelevering og bylogistikk?

Ansvarlig arrangør: Viken

Lokale: Norgessuitene 1-3

Varetransport i bysentra beslaglegger mye areal, skaper trafikkfarlige situasjoner og dårligere bymiljø. Foreløpig er kun en svært liten andel av varetransporten utslippsfri.

Hvilke løsninger kan bidra til at nasjonale klimamål nås og redusere transportkostnadene gjennom bedre kapasitetsutnyttelse? Og hvordan kan forskningen hjelpe kommuner med anbefalinger om egnede metoder og prosesser for å bestemme hvilke bylogistikkløsninger som bør utvikles og støttes?

Deltakere

Elise Caspersen TØI

Lene Stenersen, Vestfold og Telemark fylkeskomunne

Elisabeth Skuggevik, Statens vegvesen

Thomas Sirland, Viken

Kaffe/pausemat/mingling

E: ORGANISERING OG PRIORITERING

Mandag kl. 15.00-16.15

Stadig dyrere å kjøre bil - hva blir konsekvensene for deg og meg?

Ansvarlig arrangør: Opplysningsrådet for veitrafikken og Kongelig Norsk Automobilforbund

Lokale: Norgessuitene 1-3

Forholdet mellom privatbilen og kollektive transportløsninger er helt avgjørende for å dekke folks mobilitetsbehov i hverdagen. Svært mange trenger bilen til viktige gjøremål – hver eneste dag.

Hvor dyrt er det egentlig blitt å eie og bruke bil? Og hvordan påvirker det folks forhold til personbilen i hverdagen. Ønsker de fortsatt å eie bil, går de over til bildeling eller går de over til kollektive transportløsninger.
Har vi grunn til å tro at vi får gode kollektive transportløsninger «for alle»? Og ser politikerne faktisk konsekvensen av avgiftspolitikken de selv vedtar?

Vi tar for oss på effekten av stadig høyere avgifter, ambisjoner som ligger til grunn – og vi skal høre hva folk på gaten opplever og mener. KNA og OFV tar deg med på et dypdykk i de mange kjøps- og bruksavgiftene bilistene pålegges, problemene dette fører med seg og hvilke utfordringer de er ment å løse.

Deltakere

Kristine Wika Haraldsen, forsker Asplan Viak

Øyvind Solberg Thorsen, adm. direktør Opplysningsrådet for veitrafikken

Børre Skiaker, generalsekretær i KNA

Mona Fagerås Stortingsrepresentant, Sosialistisk Venstreparti

Nils Kristen Sandtrøen, Stortingsrepresentant Arbeiderpartiet

Trond Helleland, Stortingsrepresentant Høyre

Møteleder: Rikard Gaarder Knutsen, fagsjef OFV

Mandag kl. 17.00-19.00

MINGLETREFF PÅ TAKET

Arrangør: Styringsgruppen TØI og OFV

Lokale: Skybar

NB! Egen påmelding og begrensning på plasser