Programmet oppdateres fortløpende.

Program tirsdag 5. mars

09.30-11.00

Felles åpningssesjon

Ansvarlig arrangør: Programkomiteen

Lokale: Skandinavia

Usikre tider – sikker mobilitet?

Mobilitet handler om hvordan mennesker og gods skal flyttes trygt, effektivt og bærekraftig. Det siste året har Norge opplevd naturkatastrofer der viktig infrastruktur ødelegges, og vi utfordres av krig, uro og høye kostnader. Dette har avdekket hvor sårbare vi er, og har en direkte påvirkning på mobilitet knyttet til folk, varer og tjenester.

Vi tar også temperaturen på hva som står øverst på innovasjonsagendaen. Er kunstig intelligens det mest sentrale spørsmålet, eller er det hvordan vi når klimamålene i 2030 som preger hvordan de ulike selskapene satser og utvikler seg. Vi spør dem!

Deltakere

cecilie-knibe-kroglund-webportrett

Cecilie Knibe Kroglund, Statssekretær

wist.nsm

Kristin Wist, avdelingsdirektør
Nasjonal sikkerhetsmyndighet

tge

Thor Gjermund Eriksen, konserndirektør BaneNOR

hågen karlsen

Geir Hågen Karlsen, hovedlærer Forsvarets Høgskole

ordfører nesbyen

 Anne Kari Eriksen, ordfører Nesbyen

Umair-headhot

Umair Mehmood Imam, Head of Data and AI Ruter

Portrettbilde 2023

Marius Råstad, Logistikksjef ASKO

Jens_Eirik_Hagen_nullutslipp_-minitop-895x554

Jens Eirik Hagen, Head of energy transition Oslo havn

RuthAsæter

Møteleder: Ruth Astrid Sæter

Kaffe/pausemat/mingling

INNOVASJON OG DIGITALISERING

Tirsdag kl. 11.30-12.30

Samfunnsnytten med å automatisere og digitalisere den maritime sektoren

Ansvarlig arrangør: ITS Norway, SINTEF, Standard Norge

Lokale: Helsingfors

Det er de senere årene gjennomført omfattende reformer innen samferdselssektoren. Men sektoren er fortsatt inndelt etter transportformer og ikke transportbehov. Det betyr at veisektoren har sine enheter – jernbane, luftfart og sjø har sine. Dette er en inndeling arvet fra forrige århundre basert på at selve konstruksjonen av infrastrukturen var kjernekunnskapen hos de statlige organene.

Dagens utfordringer derimot, handler om reisevaner, samspill mellom ulike typer transportmidler, ny teknolog og nye transportmidler, styring og overvåking, prising av tjenestene og arealplanlegging.  

Er tiden inne for å se på organiseringen av sektoren på nytt – inkludert hvordan Nasjonal transportplan fungerer som planverktøy? 

Deltakere

ørnulf

Ørnulf Rødseth, ITS Norway

hyke

Ola Hjukse, HYKE

Bjørn Brunstad NIC_0808

Bjørn Brunstad, Standard Norge

Holte_Even_Ambros_Profilering_Redusert

Even Ambros Holte, forsker SINTEF Ocean

Inne-Jenny web portrett

Møteleder: Jenny Simonsen, ITS Norway

Butterfly.M22

Lunsj

Tirsdag kl. 13.30-14.30

Air Mobility som kollektivtransport - Disruptiv innovasjon eller illusjon?

Ansvarlig arrangør: Wideroe Zero

Lokale: Helsingfors

 Hva er potensialet for utvikling av smarte mobilitetsløsninger i lufta? eVTOL, helikopterfly eller droner for persontransport planlegges. Innfasingen av eVTOL må integreres i det lokale og regionale mobilitetstilbudet. Er det et markedsgrunnlag for Regional Air Mobility i Norge?

 

Widerøe Zero inviterer til en faglig diskusjon med fremtidens brukere i fokus. Og hva med en virtuell flytur med en eVTOL med Widerøe Zero sine VR briller? Da får du virkelig testet om dette vil påvirke din egen aksept av autonom flygning.

Deltakere

Johan.Hallesby

Johan Høgåsen-Hallesby, Co-founding Partner Beta Mobility

klimek

Bjørn Klimek, Head of Market Research & Customer Experience Widerøe Zero

guro

Guro Berge, forsker TØI og redaktør av Tiltakskatalogen/tiltak.no

jens

Jens Allworthy, Creative Director EGGS, Part of Sopra Steria

Julia-1

Julia Rosenlund Amaro
Research Consultant Future Air Mobility

Ketil-Solvik-Olsen-00158-300x300

Ketil Solvik Olsen
Daglig leder, Seabrokers Fundamentering

Kaffe/pausemat/mingling

Tirsdag kl. 15.00-16.15

KI i transportsektoren – i dag og nær fremtid

Ansvarlig arrangør: TØI og Nordic Edge

Lokale: Helsingfors

Alle snakker om KI. Hvor langt har vi kommet med å benytte KI i transportsektoren i dag? Og hvor nærme er vi virkelige disruptive teknologiske endringer?

Forskningsleder Stefan Flügel innleder sesjonen med en presentasjon om kunstig intelligens og dens rolle i transportsektoren. Han vi presentere grunnleggende definisjoner av dyp læring og generativ KI, til deres anvendelser i utviklingen av selvkjørende biler til de historiske milepælene som har formet dette feltet – samt utforske nåværende utfordringer og fremtidige muligheter. Målet er å gi en balansert forståelse av hvor vi står i dag og hva vi kan forvente fremover i lys av både teknologiske fremskritt og regulatoriske rammeverk.

Etter innledningen vil Kogenta, Disruptive Engineering og Ruter beskrive hvordan KI/ML nyttes i utviklingen av deres tjenester.

Deltakere

kogenta

Ulrik Prøitz, SVP Nordics & Co-Founder Kogenta

sf

Stefan Flügel, forskningsleder TØI

fredrik

Fredrik Vangsal, Disruptive engineering

Profilbilde

Møteleder: Steinar Meling, Senior project manager Nordic Edge

ruter

Terje Storhaug, direktør Teknologi og Strategi i Ruter

Butterfly.M22

BYTRANSPORT

Tirsdag kl. 11.30-12.30

Hvordan kan vi lykkes bedre med å nå sykkelmålene?

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen

Lokale: København

Vi er langt unna å nå de nasjonale målene for sykling. Hvorfor har vi ikke nådd målene? Hva kan vi lære av Sverige, Finland og andre land? Hva kan gjøres for å nå målene? AsplanViak har laget en ny utredning på oppdrag for for Statens vegvesen som presenteres i denne sesjonen.

Deltakere

Rune Gjøs

Rune Gjøs, mobilitetsdirektør, Oslo  kommune

Inger Mari Eggen, enhetsleder, Mobilitets- og samferdselsenheten

Inger Marie Eggen, samferdselssjef, Trondheim kommune

Anine Hartmann.jpg

Anine Hartmann, seniorrådgiver, Asplan Viak

Arne Meland.jpg

Arne Meland, avdelingsdirektør, Vegdirektoratet

Emil Rensvala.jpg

Emil Rensvala, fagsjef, Syklistenes Landsforening

Torstein

Møteleder: Torstein Bremset, Statens vegvesen

Øyvind Dalen

Øyvind Dalen, gruppeleder Asplan Viak

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Lunsj

Tirsdag kl. 13.30-14.30

Gåing – betydningen av et finmasket gangnett

Ansvarlig arrangør: Akershus Fylkeskommune

Lokale: København

De aller fleste reiser starter til fots. På tross av dette snakkes det gjerne mer om tilrettelegging for sykkel, om betydningen av mikromobilitet eller hvordan vi kan redusere privatbilbruken i de store byene.

Det er i år 12 år siden den nasjonale gåstrategien ble fremlagt, likevel har lite skjedd når det kommer til transportfordelingen. I 1992 ble 21% av alle reiser gjennomført til fots, i 2013/14 22%, mens i 2022 var det økt til 23%. Hva skal egentlig til for at vi velger å ta beina fatt? Flere, og bedre snarveier og et mer finmasket gangnett kan kanskje være svaret?

Sesjonen presenterer noe av det vi vet trengs for å øke andelen gåing.

Deltakere

Birgit Høyland

Birgit Høyland

Gunnar Berglund

Gunnar Berglund

Silje andrea Sæverud

Silje Andrea Sæverud

Kaffe/pausemat/mingling

Tirsdag kl. 15.00-16.15

Hvordan få ned bilandelen i byområdene?

Ansvarlig arrangør: TØI og NAF

Lokale: København

Hvordan kan det legges til rette for mindre bilkjøring og mer sykkel, gange og delemobilitet i byområdene?

Vi skal nå klimamål og mål om nullvekst i biltrafikken. Klarer vi dette samtidig som vi sikrer gode mobilitetsløsninger?

Sesjonen presenterer virkemidler og ser på barrierer for å erstatte bilen med andre transportmidler.

Deltakere

bard_norheim_program

Bård Norheim, Norheim analyse og strategi

Nasjonalmuseet-2

Hanne Norli, Asplan Viak

alice_ciccone_program

Alice Ciccone, forsker TØI

af

Aslak Fyhri, forskningsleder TØI

erik_bjornson_program

Erik Bjørnsom Lunke, forsker TØI

janne

Møteleder: Janne Pedersen, senior rådgiver NAF

BrumildaMiftari

Brumilda Miftari, Bymiljøetaten Oslo kommune

Butterfly.M22
Butterfly.M22

ORGANISERING OG PRIORITERING

Tirsdag kl. 11.30-12.30

Lønnsomheten av å ta bedre vare på det vi har og utbedre der vi kan

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen og TØI

Lokale: Stockholm

Vi er inne i en tid hvor det både av klima og miljømessige og økonomiske årsaker er økende fokus på å ta bedre vare på det vi har og utbedre der vi kan, slik at vi slipper å bygge nytt. For både å kunne prioritere mellom ulike vedlikeholds- og utbedringstiltak samt kunne vurdere disse opp mot alternativet å bygge nytt, er det ønskelig å si noe om den samfunnsøkonomiske lønnsomheten av vedlikeholdstiltak og mindre investeringstiltak som eksempelvis utbedringstiltak (inkludert utbedringsstrekninger), tiltak for gående, syklende og kollektivtrafikk og trafikksikkerhetstiltak. I denne sesjonen får vi et innblikk i den pågående metodeutviklingen knyttet til dette.

Deltakere

paal

Paal Brevik Wangsness, forsker TØI

Oskar Andreas Kleven

Oskar Kleven, Statens vegvesen

Sari Wallberg

Sari Wallberg, Ruter

Jan Henrik Skisland

Jan Henrik Skisland, Bane NOR

Kjersti 2

Møteleder: Kjersti Granås Bardal, Statens vegvesen

Butterfly.M22

Lunsj

Tirsdag kl. 13.30-14.30

Mobilitet i distriktene – er samkjøring løsningen?

Ansvarlig arrangør: Opplysningsrådet for veitrafikken OFV

Lokale: Stockholm

Utenfor bysentra foregår pendlerreisene i stor grad med bil. Tidsbruk er en av de mest kritiske faktorene når valget står mellom ordinært kollektivtilbud eller privatbilen. Kan og bør samkjøring utfylle kollektivtilbudet i distriktene? 

Gjennom samarbeid med kollektivselskaper og tilbud om et lite vederlag har selskapet “NaboGo” fått utrolige resultater rundt økt samkjøring. Hva har endret seg siden de tidligere forsøkene med samkjøring og hva er suksesskriterieriet for å lykkes med dette nå? Hvordan kan kommuner og fylkeskommmuner sette dette i et system? 

Deltakere

Rikard_1

Rikard G. Knutsen, fagsjef Opplysningsrådet for veitrafikken

Tom_nørbech

Tom Norbech – AtB, seksjonsleder teknologi og forretningsutvikling

Kirubel-nabogo

Kirubel Hailu, Country Manager Norway, NaboGo

Butterfly.M22
Butterfly.M22
Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

Tirsdag kl. 15.00-16.15

Har bærekraftstrategi en effekt?

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen og Bane NOR

Lokale: Stockholm

Verden står overfor en betydelig omstilling til et grønt og rettferdig samfunn. I denne omstillingen har transportsektoren og transportvirksomhetene en viktig rolle. Hvordan sikrer vi en bærekraftig omstilling, utnyttelse og utvikling av transportsystemet?

Statens vegvesen, Bane NOR og Nye Veier har utarbeidet og vedtatt hver sine strategier for å jobbe med bærekraft. Hvilken rolle og effekt kan denne typen bærekraftstrategier ha i omstillingsprosessen som transportvirksomhetene må være en del av?

Deltakere

Grethe Vikane

Grethe Vikane, Statens vegvesen

Bilde Karoline

Karoline Bakka Hjertø, Bane NOR

Maarten_Lohne_van_der_Eynden_NYV_00799

Maarten Lohne van der Eynden, Nye veier

Brunstad, Øyvind Lothe_lite

Øyvind Lothe Brunstad, forsker TØI

Kaj

Kaj Halvorsen, Multiconsult

Kjersti 2

Møteleder: Kjersti Granås Bardal, Statens vegvesen

TEKNOLOGI OG KLIMA

Tirsdag kl. 11.30-12.30

Metoder for å håndtere usikkerhet i planlegging av fremtidens mobilitet

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen og Nordic Edge

Lokale: Oslo

Fremtiden er kanskje mer usikker enn før. Det finnes en rekke metoder for å kunne håndtere dette. En av metodene er bruk av scenarioer.

Vi er i startgropen på å bruke scenarioer som en integrert del av transportplanleggingen og i denne sesjonen vil vi vise noen eksempler på hvordan scenarioer kan hjelpe oss til å gjøre robuste valg for å bringe oss nærmere de samfunnsmålene vi har satt oss.

Deltakere

Anita Vingan

Anita Vingan, avdelingsleder Mobilitet og Samfunnsanalyse Multiconsult

Eivind Jamholt Baera close

Eivind Jamholt Bæra, seniorrådgiver og forretningsutvikler, Mobilitet og samfunn Norconsult

sf

Stefan Flugel, forskningsleder TØI

Øystein Berge

Øystein Berge – markedssjef Samfunn og byutvikling Norconsult

jostein-hauken.jpg_large

Jostein Hauken, Head of Consulting Asistobe

TiTT Melhuus

Møteleder: Zsuzsanna Olofsson, Statens vegvesen

MB__0138 (2)

Kristin Dvergsdal Hauge, Augment city

joel

Joel Mills, CEO, Augment city

Butterfly.M22

Lunsj

Tirsdag kl. 13.30-14.30

Vil energi- eller effektknapphet bremse det grønne skiftet?

Ansvarlig arrangør: TØI i samarbeid med IFE

Lokale: Oslo

Klimamålene er ambisiøse. Vi skal elektrifisere tungtransporten, tillegg til resten av transportsektoren, norsk industri, olje- og gassektoren, mm. Samtidig kan en oppleve at det er begrenset effektkapasitet i kraftnettet. Nærlingslivsaktører og transportører avbestiller elektriske kjøretøy, og bedrifter må utsette overgangen til mer bærekraftige løsninger.

Står vi i fare for å ikke nå klimamålene våre på grunn av kapasitetsbegrensninger i kraftnettet og hva må til for å løse dette?

Deltakere

Figenbaum, Erik

Erik Figenbaum, forskningsleder TØI

Christer Skotland NVE

Christier Skotland, NVE

Kari Aamodt Espegren

Kari Espegren, forskningleder IFE

Mari Athen_B6A3509 (2)

Mari Lyseid Authen, forskningsleder IFE

Butterfly.M22
Butterfly.M22

Kaffe/pausemat/mingling

Tirsdag kl. 15.00-16.15

Mobilitet i klimakrisens tid: Infrastruktur, sårbarhet og innovasjon

Ansvarlig arrangør: SINTEF, Bane NOR og VIA-klyngen

Lokale: Oslo

Infrastruktur er grunnmuren for mobilitet. Når vi tar i bruk ny teknologi for mobilitet er vi avhengig av at infrastrukturen fungerer. Så hva gjør vi når dagens infrastruktur blir utfordret av ekstremvær og et mer uforutsigbart klima? Hvordan unngår vi store ødeleggelser, stengte veier og jernbanestrekninger? Og hva har det å si for landets beredskap når veiene blir stengt?

Dette er spørsmål denne sesjonen vil prøve å svare på. Vi vil høre fire innlegg som oppdaterer oss på dagens situasjon og gir eksempel på hva som har blitt gjort og hva som fungerer. Til slutt inviterer vi innlederne til en samtale og diskusjon om hva som mangler og hva behovet er videre.

Deltakere

Anders Solheim

Anders Solheim, NGI

Innlandet, Turid Wulff Knutsen,foto

Turid Wulff Knutsen, senior EU-rådgiver,  Innlandet fylkeskommune

vibeke.nossum-sintef.no

Vibeke Nossum, forskningssjef SINTEF Community

Solveig - moteleder

Møteleder: Solveig Standal Skåravik, VIA

Lars Berge Babne NOR

Lars Berge, Områdedirektør øst BaneNOR

Butterfly.M22

SIKKERHET OG SÅRBARHET

Tirsdag kl. 11.30-12.30

Sikker mobilitet for barn og unge

Ansvarlig arrangør: Trygg Trafikk

Lokale: Telemark

Barn og unge er sårbare grupper i trafikken. I 2023 var det 118 omkomne i norske veier,
hvorav 28 var under 25 år. Blant disse var sju under 16 år. Det er det høyeste
antallet omkomne barn siden 2009. Derfor er det behov å systematisere kunnskap om barn
og unges risikoforståelse og atferd.

Hva vet vi om denne aldersgruppen? Hvilke tiltak bør
iverksettes, og hva er effekten av disse?

Deltakere

Renata profilbilde

Renata Steinbakk, spesialrådgiver Trygg Trafikk 

milch, vibeke

Vibeke Milch Uhlving, forsker TØI

dagfinn.moe-sintef.no

Dagfinn Moe, Seniorforsker SINTEF

Tanja-Loftsgarden-0297

Tania Loftsgarden, Fagdirektør Trygg Trafikk

Thomas Wold-1707099131

Thomas Wold, Førsteamanuensis Nord Universitet

LYS332163_TT_Miriam_003

Møteleder: Miriam Kvanvik, fagsjef myndighetskontakt Trygg Trafikk

Lunsj

ORGANISERING OG PRIORITERING

Tirsdag kl. 13.30-14.30

Knutepunktsutvikling: Effektivt - og sparer natur og utslipp i by og bygd om vi bygger på «grått»?

Ansvarlig arrangør: Bane NOR og TØI

Lokale: Telemark

Det investeres mye i å bygge ut og vedlikeholde jernbane og vei i Norge. Samfunnet kan imidlertid få enda mer ut av investeringene ved å bygge ut boliger, arbeidsplasser, butikker og servicetilbud, i tillegg til ulike mobilitetstjenester samtidig, på og rundt jernbanestasjonene og kollektivknutepunkt. Det er effektivt, reduserer klimagassutslipp og sparer samfunnet for store naturinngrep. Så hvorfor gjøres ikke dette i større grad? Og er det lønnsomt både i by og bygd?

Deltakere

jon-erik-lunoe_foto_aksel-jermstad_web

Jon-Erik Lunøe, Konserndirektør i Bane NOR Eiendom

gea bane nor

Gea Trøen Lutnæs, seniorrådgiver i Bane NOR SF

aud

Aud Tennøy, forskningsleder TØI

Irene 7

Irene Johansen, leder myndighetskontakt i Bane NOR

Bilde_TEJL

Tor-Erik Jule Lian, Sjefingeniør i Statens vegvesen

Butterfly.M22

TRAFIKK OG REISEVANER

Tirsdag kl. 15.00-16.15

Hvordan sikre mer bærekraftig mobilitet for barn og ungdom?

Ansvarlig arrangør: TØI og Akershus FK

Lokale: Telemark

Vi vet en god del om voksnes reisevaner, men hvordan står det til med barn og ungdom?

Deltakere

erik_bjornson_program

Erik Bjørnson Lunke, seniorforsker TØI

noraK

Nora Karlsson, Akershus FK

ingunn

Ingunn Opheim Ellis, senior rådgiver TØI

MK_Kolbenstvedt, Marika

Marika Kolbeinstvedt, senior forsker TØI

marianne.ryghaug-sintef.no

Marianne Ryghaug, Seniorforsker SINTEF Community Mobilitet 

Butterfly.M22

Møteleder: Håvard Havro Bjørnstad, Akershus FK

MINGLETREFF PÅ TAKET

Tirsdag kl. 16.30-19.00

MINGLETREFF PÅ TAKET

Vi avslutter dagen med hyggelig samvær med kjente og ukjente, og noe godt i glasset i Skybar på toppen. Velkommen!