Her kan du se opptak av fjorårets konferanse

Åpningssesjon

Hvordan snu nedgangen i kollektivtransporten til å skape et mer bærekraftig mobilitetstilbud?

Se opptak av sesjonen her

Vil pandemien gi et permanent tilbakeslag for kollektivtrafikken eller vil den åpne nye muligheter til å tenke nytt om kollektivtransport og mobilitet?

Nye reisemønstre etter Covid-19: Billettløsninger for fleksilisten

Se opptak av sesjonen her

Koronapandemien har endret reisevanene våre. Vi reiser ikke lenger enten med bil, kollektiv eller sykkel, men er fleksilister som kombinerer ulike transportløsninger. Hvordan legger vi til rette for fleksilisten som er multibruker av ulike transportløsninger?

Innovasjon og nye trender innen bylogistikk og varelevering?

Se opptak av sesjonen her

Lange reiser: Vil menneskelige behov bringe reiseadferden tilbake i gamle spor?

Se opptak av sesjonen her

Luftfarten og reiselivet er to næringer som er særlig hardt rammet av pandemien. Vil dette medføre varige endringer eller er det kun en midlertidig krise?

Politisk debatt

Se opptak av debatten her

Vi samler partienes transportpolitiske talspersoner til diskusjon om den kommende NTP, endrede reisevaner etter Covid-19 og fremtidens transportsektor.

Samfunnsnytte av veiinvesteringer

Se opptak av sesjonen her

Mange av prosjektene i dagens nasjonale transportplan er samfunnsøkonomisk ulønnsomme. Samtidig argumenteres det for at de skaper store ringvirkninger som ikke er med i nyttekostnadsanalysene. Regner politikerne med virkninger som ikke eksisterer?

Kan man oppnå økt effektivisering og bærekraft gjennom digitalisering og automatisering av jernbanesektoren?

Se opptak av sesjonen her

Hva kan gårsdagens reisevaner si om hvordan vi vil reise i fremtiden?

Se opptak av sesjonen her

Covid-19 og utfordringer for godstransporten

Se opptak av sesjonen her

Godstransporten kommer ofte i skyggen av persontransporten når konsekvensene av Covid-19 diskuteres. Vil godstransporten bli varig endret, og på hvilken måte, som følge av pandemien?

Er sjøveien en del av løsningen i en bærekraftig godstransport?

Se opptak av sesjonen her

Kysthavnalliansen, næringsliv og lastebilnæringen deler sine samhandlingserfaringer. SINTEF og NTNU har kartlagt behov for kunnskap og løsninger i godstransporten: Er sjøveien en del av løsningen?

Hvordan lykkes med konkurransedyktige nullutslippsløsninger i transportsektoren?

Se opptak av sesjonen her

Reduksjonsplikt: Et bedre virkemiddel for å redusere utslippene i transportsektoren?

Se opptak av sesjonen her