Om konferansen

Om konferansen

Mobilitet 2024 er Norges største forskningsbaserte konferanse innen mobilitet og transport. Konferansen har etablert seg som et av landets sentrale møtesteder for formidling av kunnskap og dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning med mål om å finne gode løsninger på framtidens mobilitetsutfordringer.

Konferansen skal være en faglig arena med rom for debatt og refleksjon, hvor forskning og kunnskap formidles, politikk utvikles, tanker brynes og gode idéer deles. Sentrale personer innen forskning, politikk, næringsliv og forvaltning holder innlegg. Som deltaker blir du med i et fellesskap for å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

Dette blir femte konferanse, hvor de første fire har vært arrangert for fulle hus. I år samlet vi nærmere 450 deltakere til en flott konferanse med to felles sesjoner og fem parallelle sesjonsløp.

20 sentrale aktører innen samferdselssektoren samarbeider om arrangementet og programmet, og målet er å dekke hele sektoren.

Det planlegges en struktur med fire parallellsesjoner, men det er mulig vi åpner for flere. Hver sesjon vil vare mellom 30-90 minutter og vil ha 1-2 bidrag fra forskning og utvikling.

Transportøkonomisk institutt (TØI) og Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er arrangør sammen med 19 sentrale sentrale aktører innen samferdselssektoren.

Vi vil bli flere – ta kontakt så tar vi en prat

Aktuelle temaer vi ønsker å belyse

ORGANISERING OG PRIORITERING

Om politikk og regulering, omorganisering og reformer, virkninger/styring/prioritering, økonomi og samfunnsnytte, fordelingseffekter, konkurranseutsetting, kontraktsmodeller, beslutningsprosesser, prising av transport og avgiftspolitikk, strategier for å nå våre klima- og naturmål, distrikt vs. byområder, fylkesveinettet, planlegging, byvekstavtaler, etc.

TRAFIKK OG REISEVANER

Nye mobilitetsløsninger, transportvaner, atferdsendring og tilpasning, brukerperspektiv, reisevaner, kollektivtransport/kjøretøy/jernbane/sykkel/gange, holdningsendringer, nye trender, bildeling, grønn mobilitet i distriktene, etc.

BYTRANSPORT OG MIKROMOBILITET

Attraktive byer og gode lokalsamfunn, planlegging, prinsipper for utforming av byer og tettsteder, knutepunkter, persontransport, mobility as a service MAAS, byutviking, bylogistikk, smarte byer, 0-vekst målet, tilrettelegging for myke trafikanter, sirkulær økonomi, mikromobilitet, first-last mile transport, etc

TEKNOLOGI OG KLIMA

Hvordan teknologi kan påvirke det grønne skiftet, effektive klimatiltak på transportområdet, utslippsfri og miljøvennlig varetransport, elektrifisering, hydrogen som drivstoff, bærekraftig luftfart, teknologiske innovasjoner, automatisering, transportmodeller, ladeinfrastruktur, etc.

SIKKERHET OG SÅRBARHET

Trafikksikkerhet, hvordan oppnå et robust samfunn, sikkerhetskultur, sikkerhetsutfordringer, datasårbarhet i samferdselssektoren, sårbarhet knyttet til nye energiformer og ny teknologi, økt energibehov til en elektrifisert transportsektor, etc.

NYE KOLLEKTIVE MOBILITETSLØSNINGER

Innovative, bærekraftige mobilitetsløsninger, kollektivtransportens konkurransekraft, nye billettløsninger, sømløshet, universell utforming, kollektivsystem for alle, grønn mobilitet i byer og distriktene, deleløsninger, MAAS, etc.

LOGISTIKK OG NETTHANDEL

Godstransport, grønn teknologi, bylogistikk, distribusjon og leveringsløsninger, miljøutfordringer, last mile problematikk, effektivisering, nye løsninger, elektrifisering, planlegging, e-handel, leveringsløsninger, forbrukeratferd

INNOVASJON OG DIGITALISERING

Trender og teknologi som vil påvirke sektoren, AI/Kunstig Intelligens, næringslivets rolle og behov, automatisering, mulitmodalitet, hvordan tenke nytt, omstilling, start-ups, geofencing, etc.