Om konferansen

Mobilitet 2024: Usikre tider – sikker mobilitet?

Mobilitet handler om hvordan mennesker og gods skal flyttes trygt, effektivt og bærekraftig. Det siste året har Norge opplevd naturkatastrofer der viktig infrastruktur ødelegges, og vi utfordres av krig, uro og høye kostnader. Dette har avdekket hvor sårbare vi er, og har en direkte påvirkning på mobilitet knyttet til folk, varer og tjenester.

Det blir stadig kortere tid til vi skal ha innfridd krevende klimamål. Hvilke energiformer skal vi satse på? Hvordan skal vi sikre trygg infrastruktur, men samtidig begrense naturinngrep? Og hvordan skal vi få til grønn mobilitet også utenfor store byområder?

Teknologi og digitalisering er viktig for fremtidens transportsektor. Hva vil kunstig intelligens bety for samferdselssektoren når vi skal tenke nytt og utvikle effektive løsninger? 

Disse og mange andre aktuelle temaer ble diskutert på årets konferanse.

Du kan se presentasjonene her!

Om konferansen

Mobilitet 2024 er Norges største forskningsbaserte konferanse innen mobilitet og transport. Konferansen har etablert seg som et av landets sentrale møtesteder for formidling av kunnskap og dialog mellom forskere, politikere, næringsliv og forvaltning med mål om å finne gode løsninger på framtidens mobilitetsutfordringer.

Konferansen skal være en faglig arena med rom for debatt og refleksjon, hvor forskning og kunnskap formidles, politikk utvikles, tanker brynes og gode idéer deles. Sentrale personer innen forskning, politikk, næringsliv og forvaltning holder innlegg. Som deltaker blir du med i et fellesskap for å finne løsninger på dagens og morgendagens utfordringer.

Dette var den femte mobilitetskonferansen som har blitt arrangert av partnerskapet. I år, som de første fire konferansene, samlet vi nærmere 450 deltakere til en flott konferanse med to felles sesjoner og fem parallelle sesjonsløp.

23 sentrale aktører innen samferdselssektoren samarbeider om arrangementet og programmet, og målet er å dekke hele sektoren.

Transportøkonomisk institutt (TØI) og Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er arrangør sammen med 19 sentrale sentrale aktører innen samferdselssektoren.

Vi vil bli flere – ta kontakt så tar vi en prat

Aktuelle temaer som belyses:

ORGANISERING OG PRIORITERING

Om politikk og regulering, omorganisering og reformer, virkninger/styring/prioritering, økonomi og samfunnsnytte, fordelingseffekter, konkurranseutsetting, kontraktsmodeller, beslutningsprosesser, prising av transport og avgiftspolitikk, strategier for å nå våre klima- og naturmål, distrikt vs. byområder, fylkesveinettet, planlegging, byvekstavtaler, etc.

TRAFIKK OG REISEVANER

Nye mobilitetsløsninger, transportvaner, atferdsendring og tilpasning, brukerperspektiv, reisevaner, kollektivtransport/kjøretøy/jernbane/sykkel/gange, holdningsendringer, nye trender, bildeling, grønn mobilitet i distriktene, etc.

BYTRANSPORT OG MIKROMOBILITET

Attraktive byer og gode lokalsamfunn, planlegging, prinsipper for utforming av byer og tettsteder, knutepunkter, persontransport, mobility as a service MAAS, byutviking, bylogistikk, smarte byer, 0-vekst målet, tilrettelegging for myke trafikanter, sirkulær økonomi, mikromobilitet, first-last mile transport, etc

TEKNOLOGI OG KLIMA

Hvordan teknologi kan påvirke det grønne skiftet, effektive klimatiltak på transportområdet, utslippsfri og miljøvennlig varetransport, elektrifisering, hydrogen som drivstoff, bærekraftig luftfart, teknologiske innovasjoner, automatisering, transportmodeller, ladeinfrastruktur, etc.

SIKKERHET OG SÅRBARHET

Trafikksikkerhet, hvordan oppnå et robust samfunn, sikkerhetskultur, sikkerhetsutfordringer, datasårbarhet i samferdselssektoren, sårbarhet knyttet til nye energiformer og ny teknologi, økt energibehov til en elektrifisert transportsektor, etc.

NYE KOLLEKTIVE MOBILITETSLØSNINGER

Innovative, bærekraftige mobilitetsløsninger, kollektivtransportens konkurransekraft, nye billettløsninger, sømløshet, universell utforming, kollektivsystem for alle, grønn mobilitet i byer og distriktene, deleløsninger, MAAS, etc.

LOGISTIKK OG NETTHANDEL

Godstransport, grønn teknologi, bylogistikk, distribusjon og leveringsløsninger, miljøutfordringer, last mile problematikk, effektivisering, nye løsninger, elektrifisering, planlegging, e-handel, leveringsløsninger, forbrukeratferd

INNOVASJON OG DIGITALISERING

Trender og teknologi som vil påvirke sektoren, AI/Kunstig Intelligens, næringslivets rolle og behov, automatisering, mulitmodalitet, hvordan tenke nytt, omstilling, start-ups, geofencing, etc.