Presentasjoner dag 1

A: ORGANISERING OG PRIORITERING

Reformutfordringer innen samferdselssektoren

Ansvarlig arrangør: TØI

Det er de senere årene gjennomført omfattende reformer innen samferdselssektoren. Men sektoren er fortsatt inndelt etter transportformer og ikke transportbehov. Det betyr at veisektoren har sine enheter – jernbane, luftfart og sjø har sine. Dette er en inndeling arvet fra forrige århundre basert på at selve konstruksjonen av infrastrukturen var kjernekunnskapen hos de statlige organene.

Dagens utfordringer derimot, handler om reisevaner, samspill mellom ulike typer transportmidler, ny teknolog og nye transportmidler, styring og overvåking, prising av tjenestene og arealplanlegging.  

Er tiden inne for å se på organiseringen av sektoren på nytt – inkludert hvordan Nasjonal transportplan fungerer som planverktøy? 

Deltakere

Bjørne Grimsrud, administrerende direktør TØI

mobilitet 2022

Anette Aanesland, administrerende direktør Nye Veier

Aanesland_Mobilitet 2022_23.05.22

Natur versus infrastruktur

Ansvarlig arrangør: OFV, Kystverket, Jernbanedirektoratet, Statens vegvesen, Nye Veier

Nye veier og annen samferdselsinfrastruktur fører til store naturinngrep. Hvor stort er problemet og hvilken pris skal vi sette på urørt natur? Må vi i framtiden i større grad velge mellom natur eller infrastruktur?

Det er politiske flertall bak behov for økt utbygging infrastruktur, samtidig som naturverdiene ikke har egne verdier i samfunnsøkonomiske analyser. Vi starter sesjonen med en panelsamtale som løfter ulike perspektiv, gjennom forskning, beslutningstaker, bruker og utbygger. Deretter retter vi blikket fremover med innlegg fra Kystverket, Menon Economics og Nye Veier.

Deltakere

Magnus Aagaard Skeie, rådgiver Kystverket

Natur_vs_infrastruktur_3-Kystverket

Marianne Simonsen Bjørkenes, Nye Veier

Natur_vs_infrastruktur_2-Nye Veier_v2

Kristoffer Midttømme, partner Menon

Natur_vs_infrastruktur_1-Menon Economics

Uro i Europa - hva betyr krigen for bilister og næringsliv?

Ansvarlig arrangør: OFV, KNA

Russlands invasjon av Ukraina endrer på kort og lang sikt den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa. Sanksjoner rammer handelsstrømmer, råvaretilgang og priser. Bilister og næringsliv ser økte drivstoffpriser. Hva kan skje fremover? Bruk en time på å prøve forstå hva som skjer gjennom informasjon, analyser og aktører som er rammet av krisen.

Deltakere

Børre Skiaker, generalsekretær KNA

B¢rre Skiaker KNA – 23.mai

Una Hakvåg, Seniorforsker Forsvarets forskningsinstitutt

Una Hakvåg 23.mai

Einar Gotaas, fagsjef Drivkraft Norge

PowerPoint

B: MOBILITET ETTER COVID-19

Covid-19 som "gamechanger"

Ansvarlig arrangør: NAF, TØI

Hjemmekontor på hytta, digitale møter, mindre reising og en jordklode som puster lettere. Vi ser på positive effekter av Covid-19 og hvilke endringer vi ønsker å ta vare på. 

Deltakere

Ellis.Mobilitet 2022 Korona og reisevaner EllisIngunn Opheim Ellis, forsker TØI

PowerPoint

Winnie Mae, stipendiat NTNU ved Institutt for bygg- og miljøteknikk

mobilitet_2022_winnie_ma_siste

Eirik Langås, Founding Partner Æra Strategic Innovation

2022-05-23_Dypdykket på Mobilitet2022

Den nye transport-hverdagen

Ansvarlig arrangør: NAF, TØI

Vil vi snart stå like tett på bussen som før Covid-19? Vi ser på de ferskeste analysene av den nye transport-hverdagen.

Deltakere

Stian Strøm Arnesen, trafikkanalytiker Fjellinjen

220512 Fjellinjen – Mobilitet 2022

Kristine Wika Haraldsen, Aslpan Viak/Urbanet analyse

Den nye transporthverdagen_ langsiktige effekter av koronapandemien

Nina Hulleberg, forsker TØI

Hulleberg_Mobilitet2022

Framtidens takstsystem for kollektivtrafikken

Ansvarlig arrangør: TØI, Ruter

Nye reisevaner og «mobility-as-a-service» legger press på å bytte ut det velkjente månedskortet og andre tradisjonelle billettløsninger med nye betalingsordninger. Hvilke muligheter finnes og hva mener brukerne?

Deltakere

Haakon Gløersen, forretningsutvikler VY

Gl¢ersen.Smartpris Mobilitet 2022

Kristine Wika Haraldsen, samfunnsøkonom Urbanet Analyse

Wika.Haraldsen.Ny prising av kollektivtransporten

Fredrik Gregersen, forsker TØI

mobilitet 2022 gregersen

C: BYTRANSPORT OG MIKROMOBILITET

Hvordan planlegge attraktive byer og tettsteder?

Ansvarlig arrangør: TØI

Grønn by- og stedsutvikling krever riktig tilnærming og at planer følges opp. Skal folk la bilen stå og i stedet gå, sykle eller ta kollektivtransport forutsetter kunnskap, riktig planlegging og konkret oppfølging i praksis.

I denne sesjonen presenteres ulike perspektiver, forsøk og tiltak i både store byer og mindre tettsteder.

Deltakere

Marte Mariussen, rådgiver Multiconsult

Marte.Mobilitet 2022

Marianne Knapskog, forsker TØI

Tettstedspakker presentasjon mobilitet 2022

Vibeke Nenseth, forsker TØI

BGO_Bilbruk Mobilitet2022

Eva-Gurine Skartland, forsker TØI

Skartland_ Mobilitet 2022

Mikromobilitet

Ansvarlig arrangør: TØI

Elsparkesyklene har kommet for å bli, men hvordan brukes mikromobilitet og kan de supplere kollektivtransporten? Irritasjon fra andre trafikanter har vært en utfordring – kan parkeringskaoset løses med parkeringssoner og geofencing? Og hvilken effekt har byers reguleringstiltak hatt?

Deltakere

Pia-Suzann Skulevold, leder Sykkel og Mikromobilitet Ruter 

Pia.Mobilitet 2022 presentasjon mikromobilitet

Katrine Karlsen, forsker TØI

KKA Mikromobilitet Parkering Mobilitet 2022

Nils Fearnley, forskningsleder TØI

2022-05-23 Fearnley – Mobilitet 2022

Harald Sævareid , CEO Nivel Regulator

Harald.s.mikro

Aslak Fyhri, forskningsleder TØI

Fyhri.Ungdom og elspark Mobilitet 2022

Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen, TØI

Hvilke grep kan gjøres for å få folk til å ta beina fatt og sykle?  FoU-programmet BEVEGELSE i regi av Statens vegvesen – Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende – ble avsluttet høsten 2021. I denne sesjonen diskuterer vi hvordan resultatene kan gjennomføres.

Deltakere

Stein Brembu, sjefsingeniør Statens vegvesen

Mobilitet 22_Stein Brembu

Nils Fearnley, forskningsleder TØI

Fearnley – GS-kalkulator – Mobilitet 2022

D: TEKNOLOGI OG KLIMA

Hvordan nå klimamålene i transportsektoren?

Ansvarlig arrangør: SINTEF, TØI

Hvilken ny teknologi er viktig – og hvordan få tatt eksisterende teknologi i bruk?

Deltakere

Lasse Fridstrøm, forsker TØI

Fridstr¢m.mobility2022a

Pål Christian Vågbø, SINTEF

FuChar WP2 Forecastmodell Mobilitet2022

Erik Figenbaum, forskningsleder TØI

Elbilpolitikken – Mobilitet 2022 – Erik Figenbaum

Tunge kjøretøy i det grønne skiftet

Ansvarlig arrangør: TØI

Er det hydrogen, elektrisk drift eller biodrivstoff som vil dominere godstransporten?

Deltakere

Ingelin Noresjø, prosjektleder Grønt Landtransportprogram

Noresj¢.Gr¢nt landtransportprogram – mandag 23.mai22

Jan Carsten Gjerløw, Evig Grønn as

2022-05-23 Evig Gr¢nn

Lasse Fridstrøm, forsker TØI

Lasse Fridstr¢m.mobility2022c

Janis Danebergs, Institutt for Energiteknikk IFE

Janis.Gr¢nn energi til nullutslipps lastebiler – 20220523

Svein Nilsplass, områdesjef Oslo, NCC Infrastructure

Mobilitet 2022_Svein Nilsplass

 

Grønnere luftfart

Ansvarlig arrangør: Avinor, SINTEF

Hva skal til for at norsk luftfart når målet om å bli fossilfri innen 2050?

Deltakere

Olav Mosvold Larsen, leder Klimaprogrammet Avinor

PowerPoint

Trond Bakken, Market Director EU Research, SINTEF

PowerPoint

Andreas Aks, Chief Strategy Officer, Widerøe

PowerPoint

Sigurd Øvrebø, Managing Director, Rolls Royce Electrical Norway

PowerPoint

Jan Petter Steinland, leder innovasjon og utvikling, Luftfartstilsynet

PowerPoint

Runar Mellerud, NTNU

PowerPoint