Presentasjoner

Her finner du presentasjoner fra årets konferanse dag 2 (tirsdag 28. mars). De ligger sesjonsvis. 

A: INNOVASJON OG DIGITALISERING

Automatisert transport: Modnere teknologi, men hvor modne er VI?

Ansvarlig arrangør: SINTEF, Ruter, ITS Norway og Posten

Flere steder i verden er transporttjenester med selvkjørende kjøretøy lansert for betalende kunder. Med en teknologi som blir stadig modnere for bruk i trafikken, hva slags utgangspunkt har vi for å kunne etablere selvkjørende persontransport på veiene her i Norge de neste årene?

I denne sesjonen ser vi nærmere på hva norske mobilitetsaktører oppfatter som de største utfordringene ved siden av det rent teknologiske, og hvordan de jobber med å finne løsninger på disse.

Automatisert Transport: Varelogistikk og godstransport

Ansvarlig arrangør: SINTEF, Ruter, ITS Norway og Posten

Deltakere

Kristine Løvflaten Koslung, Posten Norge

230328- Ottobot – Posten Norge

Trond Hovland, ITS Norway

1 Automatisert Transport Trond Hovland

Petter Arnesen, SINTEF

3 Automatisert Transport Petter Arnesen

Hvordan håndterer vi morgendagens sårbarhet og risiko i nye teknologiske løsninger? 

Ansvarlig arrangør: ITS Norway

Hvordan kan vi samlet og smartest arbeide med sikkerhet og sårbarhet når det gjelder teknologiske løsninger og fremtiden? Med den raske teknologiske utviklingen og digitalisering, vet vi hvor sårbare vi er?

Kan vi forstå og håndtere sårbarheter og risiko, både når vi bygger og når vi drifter transportsystemer?

Hva med energisikkerhet – skjønner vi det med tanke på vår elbiltetthet i Norge? Og ikke minst selvkjørende biler/robot som er her allerede. Hva må vi tenke på når det gjelder sikkerhet og energi også sett fra forsvarets side?

Mange relevante spørsmål og med vårt ekspert panel ønsker vi å få svar på noen av de utfordringene vi står ovenfor.  

Deltakere

Morten Taraldsten Brunes, Senioringeniør FoU avdeling Kartverket

2 Morten Taraldsten Brunes- HyPos Mobilitet 2023

Tomas Levin, Sjefingeniør Statens vegvesen

1 Tomas Levin Mobilitet 2023

Karl Bjarne Kapaasen, Seniorrådgiver Satellittnavigasjon Norsk Romsenter

3 Karl Bjarne Kapaasen Mobilite 2023

Herman Steen Wiencke, partner Proactima

4 Hermann Steen Wiencke Mobilitet 2023

B: BYTRANSPORT OG MIKROMOBILITET

Regulering av mikromobilitet – har det fungert?

Ansvarlig arrangør: Transportøkonomisk institutt TØI

I juni 2021 ble lov om utleie av små elektriske kjøretøy på offentlig grunn innført. Hvilken effekt har den hatt i byer og kommuner, og hva er selskapenes opplevelser?

Deltakere

Nils Fearnley, forskningsleder TØI

København.D2.0900.Fearnley

Inga Margrete Ydersbond, seniorforsker TØI

København.D2.0900.ydersbond

Andrine Gran, Bymiljøetaten Oslo kommune

København.D2.0900.Gran

Tobias Wærsted Balchen, CEO Ryde Technology

København.D2.0900.BALCHEN

Gert Myhren, Overingeniør samferdsel Drammen kommune

Gert pdf

Øystein Sundlien, VOI

Hva skal være de overordnede målene for utvikling av knutepunkt, og når vi målene?

Ansvarlig arrangør: NAF og Statens vegvesen

Knutepunkt er ikke lenger bare et byttested for transport. Boliger, service og næring utvikles rundt eksisterende knutepunkt, og nye knutepunkt for transport etableres som en del av utviklingen av nye områder.

Hva skal være de overordnede målene for utvikling av knutepunkt, hvilke hensyn skal ivaretas og hvordan skal de ulike hensynene vektes i forhold til hverandre? Og hvem skal være ledende i utviklingen?

Vi utforsker disse spørsmålene i en dobbel sesjon:

Del 1: Hva skal være de overordnede målene for utvikling av knutepunkt og når vi målene?

Del 2: Er knutepunkt nøkkelen til bærekraftig mobilitet? Erfaringer fra utvikling av nye områder og modeller for måloppnåelse.

Deltakere

Aud Tennøy, forskningsleder TØI

Bård Norheim, Asplan Viak

København.dag2.knutepunkt.del1.10.33.norheim

Lise Weltzien, senioringeniør Plan- og bygningsetaten, Oslo Kommune

PBE Oslo kommune Analyseverktøy knutepunkt 28.03.23

Anders Jordbakke, Multiconsult

København.dag 2.knutepunkt.del1.11.33.jordbakke

Niall O`Muire, Bane NOR

Er knutepunkt nøkkelen til bærekraftig mobilitet?

Ansvarlig arrangør: NAF og Statens vegvesen

Knutepunkt er ikke lenger bare et byttested for transport. Boliger, service og næring utvikles rundt eksisterende knutepunkt, og nye knutepunkt for transport etableres som en del av utviklingen av nye områder.

Hva skal være de overordnede målene for utvikling av knutepunkt, hvilke hensyn skal ivaretas og hvordan skal de ulike hensynene vektes i forhold til hverandre? Og hvem skal være ledende i utviklingen?

Vi utforsker disse spørsmålene i en dobbel sesjon:

Del 1: Hva skal være de overordnede målene for utvikling av knutepunkt og når vi målene?

Del 2: Er knutepunkt nøkkelen til bærekraftig mobilitet? Erfaringer fra utvikling av nye områder og modeller for måloppnåelse.

Deltakere

Alberte Marie Ruud, daglig leder Buskerudbyen

Astrid Bjørgen, SINTEF Community

Eivind Jamholt Bæra, Norconsult

Chris McCormick, Norconsult

Anne Johanne Enger, Spesialrådgiver KS

Knutepunkt.mobilitet.KS

C: SIKKERHET OG SÅRBARHET

Automatiserte kjøretøy og elektroniske trafikkregler – men hva med trafikksikkerheten?

Ansvarlig arrangør: ITS Norway og Trygg Trafikk

Automatiserte kjøretøy er i ferd med å innta veiene. Kan vi lene oss tilbake i passasjersetet og være sikre på at bilindustrien sørger for at trafikkreglene blir fulgt?

I denne sesjonen ser vi nærmere på den pågående utviklingen av elektroniske trafikkregler og hva dette vil si for trafikksikkerheten. Et omfattende standardiseringsarbeid pågår på området parallelt med viktig innovasjon både i Europa og internasjonalt.

Når er vi klare for transformasjonen til en digital infrastruktur på norske veier?

I denne sesjonen møter du bl.a. representanter fra Standard Norge, Statens vegvesen, Trygg trafikk og Beta Mobility. 

Deltakere

Emanuela Rokke, leder markedsutvikling Samferdsel, logistikk og digitalisering Standard Norge, Åse Lunde, direktør Energi, bærekraft og teknologi Standard Norge og Bjørn Brunstad, prosjektleder Standard Norge

4 – Standard Norge 2023-03-28 Mobilitet_BBR

Kjersti Midttun, Sjefingeniør Statens vegvesen

3- SVV – Mobilitet 2023_Betydning av standardisering innenfor transportsystemet_150223_ver3

Bård Morten Johansen, Fagsjef trafikksikkerhet Trygg Trafikk

2 – Trygg trafikk – Automatiserte kjøretøy

Laura Herzig, Leader of future mobility Beta Mobility

1 – Beta Mobility – Mobilitet 2023_Autonomous Vehicles

Hvordan skal vi forklare ulykkesutviklingen på norske veger i 2022?  

Ansvarlig arrangør: Trygg Trafikk, Transportøkonomisk institutt

Er det tilfeldig variasjon, eller er den gode trenden brutt, og hvordan skal vi i så fall forklare det?

Deltakere

Alle presentasjonene

Rune Elvik, seniorforsker TØI

Guro Ranes, avdelingsdirektør Statens vegvesen

Knut Smedsrud, UP

Bård Morten Johansen, Fagsjef trafikksikkerhet Trygg Trafikk

Maria Krafft, Trafikverket

Hvordan ivareta sikkerheten for sårbare trafikanter?

Ansvarlig arrangør: Transportøkonomisk institutt

Flere må over på sykkel og gange. I februar vedtok EU Parlamentet med en resolusjon som stadfester behovet for en europeisk sykkelstrategi som skal doble antall syklede kilometer innen 2030.

Sikkerhet for syklister og gående er en utfordring, og planleggingen er krevende. Hvordan skal vi tilrettelegge for at flere skal bruke sykkel og gange i hverdagen, og samtidig føle seg trygge?

Hvor skjer ulykker og registreres de?

Deltakere

Torkel Bjørnskau, seniorforsker TØI

Stockholm.D2.1245.Bjørnskau.FILMER

Jon Ramm-Pettersen, overlege, PhD Nevrokirurgisk avdeling OUS

Jon.Ramm.Pettersen

Tineke de Jong, forsker TØI

Stockholm.D2.1245.de Jong

D: MOBILITET OG REISEVANER

Nytt inntektssystem for fylkeskommunene – hvilke utslag gir det for kollektivtrafikken?

Ansvarlig arrangør: Opplysningsrådet for veitrafikken OFV

Ett ekspertutvalg har utredet et forslag til nytt inntektssystem for fylkeskommunene. Systemet skal være mer robust, og tåle endringer i den fylkeskommunale strukturen. Målet er også at det i større grad skal fange opp teknologiske endringer og kostnader på en bedre måte enn dagens bereningsmodell.

Transportøkonomisk institutt har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utredet «Ferjekriteriet», i inntektssystemet, for å foreslå endringer tilpasset en ferjeflåte som i større grad blir nullutslipp.

Hva betyr det av endringer av i praksis.

Asplan Viak har sett på omstillingsmidlene for kollektivtrafikken, og hvordan disse bør innrettes spesielt etter pandemien. Alle disse endringene vil samlet sett kunne gi betydelige økonomiske utslag for ulike fylkeskommuner for å levere mobilitetstjenester til sine innbyggere.

Deltakere

Kenneth Løvold Rødseth, forsker TØI

FERJEKOST Mobilitet 2023

Kristine Wika Haraldsen, forsker Asplan Viak

Mobilitet 2023_Omstillingsmidler må komme med krav

Nye data, nye metoder og nye muligheter

Ansvarlig arrangør: Transportøkonomisk institutt TØI

Tradisjonelle datainnsamlingsmetoder fungerer ikke like godt som før, men behovet for data er minst like stort. Det har skjedd store endringer de siste årene som følge av teknologisk utvikling, vår (manglende) vilje til å avgi data, og ny og strengere lovgivning. Og nye metoder for å samle inn, bruke og kombinere data fra ulike kilder er tatt i bruk. Hvordan påvirker dette kvalitet og innhold i dataene, og hva gjør det med vår forståelse og bruk av dem?

Deltakere

Oskar Andreas Kleven, prosjektleder Statens vegvesen

Steinar Østmoe, Senior Manager, Deloitte Advokatfirma AS

Espen Jørgensen, Head of Mobility Kogenta

Aslak Fyhri, forskningsleder TØI

Reisevaner, -behov og opplevelser

Ansvarlig arrangør: Viken fylkeskommune

Hvordan har koronapandemien påvirket reisevanene i Oslo og Viken, og hvilke tiltak kan gjøres for at ønskede endringer opprettholdes og uønskede endringer motvirkes?

Hvordan kommer barn seg til skolen? Er det forskjeller på by og bygd? Hva skal til for å nå målet på at 80% av barn og unge skal gå eller sykle til skolen?

 

Med denne sesjonen håper vi å kunne kaste lys både på endringer i reisevaner, -behov og -opplevelser og nærme oss svar på hvordan vi kan dytte dette i en mer bærekraftig retning.

Deltakere

E: TEKNOLOGI OG KLIMA

Bærekraftig Veibygging – et Grønn plattform-prosjekt

Ansvarlig arrangør: VIA – næringsklyngen for transportinfrastruktur

Nye Veier skal redusere klimagassutslipp i byggefasen av vegprosjekter med 50% innen 2030. For å nå målet er de avhengig av å ta i bruk ny teknologi og nye metoder.

I desember 2022 ble Nye Veier og VIA med flere tildelt midler til prosjektet «bærekraftig verdikjede og material bruk i vegbygging», fra Grønn Plattform programmet. Minst ti innovative løsninger for vegkropp, tunnel og konstruksjoner langs veien skal kvalifiseres og piloteres. Det skal skje i samarbeid mellom bedrifter som eier løsningen, kunnskapsmiljøer, Nye Veier og Statens vegvesen.

Sesjonen vil ta for seg hvorfor dette er et viktig prosjekt, hva det vil ha å si for fremtidens vegbygging og hvordan det skal kutte utslipp.

Deltakere

Christian J. Engelsen, SINTEF

SINTEF Christian Mobilitet 2023

Anne Stine Johnsen, Nye Veier

Mobilitet 2023 – Anne Stine

Jørn Ingar Arntsen, sjefsingeniør Statens Vegvesen Vegdirektoratet

Statens vegvesen Mobilitet 2023 Bærekraftig vegbygging

Espen Lea, Konsernsjef Saferock

Saferock_Mobilitet2023

Helen Roth, VIA

Intro

Fartens miljøpåvirkning

Ansvarlig arrangør: Statens vegvesen

Høye fartsgrenser betyr store ulemper for naturen. Fire  fageksperter forteller om hvordan høy fart fører til mer støy, mer mikroplast, mer luftforurensning og mer arealbeslag. Til slutt blir det en diskusjon om fart og mobilitet.

Deltakere

Brynhild Snilsberg, Statens vegvesen

Norgessuitene 1-3 – dag2 – 1030 – Snilsberg

Thoralf Eikeland, Statens vegvesen

Norgessuitene 1-3-dag2-1030- Eikeland

Helena Axelsson, Multiconsult

Norgessuitene 1-3_dag_2_1030 Axelsson

Elisabeth Rødland, NIVA

Norgessuitene 1-3_dag2_1030_Rødland

Hvordan oppnå utslippsfrie anleggsplasser?

Ansvarlig arrangør: Nye Veier, Statens vegvesen, Bane NOR, Norsk Hydrogenforum og SINTEF

Dinosaurene er i ferd med å forlate anleggsplassen. Den neste generasjonen anleggsplasser er utslippsfri.

Samferdselsdepartementet har gitt støtte til å teste en rekke pilotprosjekter for fossilfrie og utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren. Nye Veier, Statens vegvesen og Bane NOR tester nye løsninger, og samarbeider om å høste og spre kunnskap og erfaringer.

Som del av dette arbeidet har SINTEF evaluert disse pilotprosjektene med sikte på å systematisere erfaringer og kunnskap. Mens Norsk Hydrogenforum trekker frem en av løsningene for nullutslipps anleggsmaskiner ved bruk av hydrogen.

I denne sesjonen vil du få en introduksjon om temaet og bakgrunn for satsingen på utslippsfrie anleggsplasser i transportsektoren. Du vil få høre både byggherrer og teknologileverandører dele sine erfaringer og tanker om fremtiden. SINTEF vil presentere sin rapport og sine viktigste funn om hva som fungerer – og ikke fungerer – når transportvirksomhetene gjennomfører sine pilotprosjekter.

Vi runder av med en panelsamtale om hvordan vi kan gå fra piloter til praksis.

Deltakere

Alle presentasjonene:

Norgessuitene 1-3, dag 2, 1245, ALLE

Maarten Lohne van der Eynden, Nye Veier

Henrik Kyte Assmann, Nye Veier

Gina Ytteborg, Statens vegvesen

Vidar Sten-Halvorsen, Applied Hydrogen

Fredrik Strandos Gravdal, Bane NOR

Roar Norvik, SINTEF

FELLES AVSLUTNINGSSESJON

Felles avslutningssesjon

Ansvarlig arrangør: Programkomiteen

Hvordan skal vår sektor nå klimamål og krav om å bevare naturmangfoldet? Hvordan kan nytenkning og innovative løsninger ta oss til grønn mobilitet, og hvordan er det å jobbe med grønn omstilling i store virksomheter?

Hvor omstillingsvillige er vi? Ønsker vi å ta de riktige valgene selv om det krever at vi endrer vaner og ønsker? Hvordan tar vi som enkeltmennesker beslutninger i hverdagen vår?

Deltakere

Jan-Ole Hesselberg
atferdspsykolog